تصویر / فیلم

خشکبیجار2

آبگیر جکتاج "سل جکتاج" خشکبیجار

تصویر ورودی غربی شهر خشکبیجار

ورودی غربی شهر خشکبیجار

« »
نمایش "لباسی برای مهمانی" با بازی مریم شعبانی هنرمند خشکبیجاری

نمایش "لباسی برای مهمانی" با بازی مریم شعبانی هنرمند خشکبیجاری

کارگروه فرهنگی هنری خشکبیجار تقدیم میکند: نمایش "لباسی برای مهمانی" با بازی مریم شعبانی هنرمند خشکبیجاریاز ۱۰ تا ۱۲ آبان در...

جلسه مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با مسئولین شهری و بخش خشکبیجار

جلسه مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با مسئولین شهری و بخش خشکبیجار

در ادامه رایزنی های مهندس کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت در پارلمان، جلسه ای با حضور آقایان حسن معینی، کاوه...

سیاسی

جلسه مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با مسئولین شهری و بخش خشکبیجار

جلسه مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با مسئولین شهری و بخش خشکبیجار

در ادامه رایزنی های مهندس کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت در پارلمان، جلسه ای با حضور آقایان حسن معینی، کاوه...

عکسهای ارسالی کاربران

آگهی تجاری

فرهنگی هنری

ورزشی